Minigranty

České asociace ultimate má vlastní grantový program nazvaný „Minigranty“. Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na rozvoj a propagaci ultimate frisbee v ČR v jednotlivých regionech a městech směrem k širší veřejnosti. Minigranty jsou určeny pro jakéhokoli řádného člena asociace (dle definice určené stanovami ČAUF), který má smysluplný nápad realizovatelný formou časově ohraničeného projektového záměru a pro úspěšné naplnění projetkového záměru potřebuje buď finanční, nebo materiální podporu.

Minigranty jsou jako program ČAUF vypisovány každoročně s ohledem na aktuální stav financování uvnitř asociace a slouží k podpoře naplňování vize ČAUF.

O realizaci programu Minigranty se stará VR ČAUF ve svém aktuálním složení, uvolnění prostředků pro účely minigrantu je součástí předběžného rozpočtu na následující rok schvalovaného každoročně Valnou hromadou. Vypsání a přidělení minigrantu není možné si jakýmkoliv způsobem nárokovat a VR ČAUF si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost tohoto programu, pokud by se nadále neslučoval s prioritami a základní servisní činností ČAUF, a ty tímto ohrožoval.

Jak získat prostředky a podporu v programu „Minigranty“?

Pro účast v grantovém řízení Minigranty stačí vypracovat projektový záměr a zaslat vyplněný formulář „Žádost o podporu formou Minigrantu ČAUF“ na e-mail rozvoj@frisbee.cz.

Veškeré informace, formulář žádosti o podporu formou Minigrantu, propozice pro žadatele, informace o proběhlé podpoře a příklady již realizovaných aktivit členů ČAUF v rámci podpory udělené skrze Minigranty najde zájemce na této webové stránce.

Jak probíhá celé výběrové řízení v programu Minigranty?

Nejdříve si ujasněte vlastní myšlenku, zjistěte si, zda na to budete sami, nebo jestli třeba máte oporu ve vašem týmu.

1) Promyslete si dobře, co skutečně chcete dělat, kolik času si můžete do aktivity dovolit investovat a s čím potřebujete pomoci ze strany ČAUF:

 • finančně – kolik to vlastně stojí?
 • materiálně – spoustu věcí si můžete od nás půjčit a nemusíte je kupovat
 • lidsky – může to zahrnovat konzultaci s někým z VR ČAUF, pomoc s propagací aktivity, rady jak na tiskovou zprávu a média v regionu apod.

2) Stáhněte si aktuálně platný formulář Žádosti o podporu formou Minigrantu ČAUF v souborech ke stažení. Ten pečlivě vyplňte a odešlete na výše uvedený e-mail. Při vašem plánování nezapomínejte, že potřebujeme nějaký čas, abychom se na vaše nápady podívali, takže žádosti posílejte s dostatečným časovým předstihem.

3) Projektové žádosti si přečte a zpracuje VR ČAUF, která následně hlasuje o projektovém záměru a výši celkové přidělené podpory. Během jednoho měsíce by vám měly být známy výsledky.

4) Pokud byl váš projektový záměr kladně ohodnocen a vybrán k podpoře, budeme vás kontaktovat, a také se tato informace objeví na webových stránkách asociace. Zástupce projektového týmu podepíše s ČAUF smlouvu o čerpání této podpory, ve které se mimo jiné držitel podpory zavazuje k řádnému vyúčtování a závěrečné hodnotící zprávě, pravidelné komunikaci se zástupci VR ČAUF a spolupráci při propagaci a psaní článků o probíhajících projektech. Následně vám budou převedeny prostředky na dohodnutý bankovní účet. Pokud by se jednalo o vyšší částky, které jste v rámci této podpory obdrželi, vyhrazuje si VR ČAUF právo vám prostředky přeposlat postupně v průběhu projektu formou několika plateb.

Na co je třeba dát pozor - hodnotící kritéria při výběru podpořených projektů v rámci programu Minigranty?

O podpoře projektu rozhoduje Výkonná rada ČAUF. Čím lépe formulujete v žádosti tématické oblasti vztahující se k naplnění některých z těchto kritérií, tím větší šanci máte na úspěch:

 • Přínos projektu – Jak váš projekt přispívá k naplnění rozvoje a propagaci ultimate frisbee?
 • Cílová skupina – Kolik lidí a jakým způsobem bude ovlivněno vaším projektem? Jaká je věková kategorie cílové skupiny?
 • Praktická proveditelnost projektu – Víte, jak dosáhnete daných cílů? Jste schopni projekt dotáhnout do zdárného konce? Máte dostatek lidských ztrojů a motivace projekt dotáhnout?
 • Hospodárnost – Jsou prostředky využity nejlepším možným způsobem? Jsou nějaké další zdroje pro podporu projektu?

Nabídka ČAUF

 • jednorázová konzultace před podáním projektu na e-mailu rozvoj@frisbee.cz
 • možnost využít průběžné konzultace při obdržení podpory od ČAUF, tuto možnost doporučujeme využít zvlášť v případě, že je váš projekt dlouhodobějšího charakteru
 • propagace vašeho projektu skrze kanály ČAUF a portál frisbee.cz v případě dodaní podkladů z vaší strany (web, mailing list, facebook stránka ČAUF)
 • na základě definované potřeby také další nefinanční materiální podporu s ohledem na dostupné materiály v době žádosti – zapůjčení disků, vybavení na hřiště apod. a tiskové propagační a metodické materiály

Vyúčtování příspěvku

Nejpozději do 3 měsíců po skončení projektu musí žadatel poskytnout podklady pro vyúčtování (kopie faktur, účtenek, dokladů) a závěrečnou zprávu projektu.

Kontakt
rozvoj@frisbee.cz