Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

  1. členů České asociace ultimate frisbee, z.s. (dále jen ČAUF),

  2. současných a bývalých členů či podporovatelů, kteří se přihlásili k odběru emailových newsletterů

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Členové asociace a další osoby mají ve vztahu ke zpracování osobních údajů zejména následující práva:

a) právo znát údaje, které o nich ČAUF vede,

b) právo na opravu, respektive doplnění osobních údajů,

c) právo na výmaz osobních údajů po ukončení členství formou anonymizace, ledaže má ve vztahu k těmto osobním údajům ČAUF povinnost tyto po určitou dobu po zániku členství uchovávat podle závazného právního předpisu,

d) obrátit se na výkonnou radu ČAUF s žádostí o nápravu, zjistí-li porušení Zákona o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Česká asociace ultimate frisbee, z.s., kterou je možné kontaktovat na emailu info@frisbee.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti. Zpracování osobních údajů v elektronické podobě probíhá jen s důslednou ochranou těchto údajů, úměrnou jejich významu. Pověřené osoby musí především střežit elektronická zařízení, na kterých se osobní údaje nacházejí, před ztrátou a odcizením.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 8. 2023.

Osobní údaje shromažďované v souvislosti s členstvím v asociaci

Česká asociace ultimate frisbee sbírá tyto údaje svých členů: celé jméno, datum narození, rodné číslo (u cizinců určení místa, kde se v ČR převážně zdržují) a státní občanství.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace) a budou uchovávány ještě po dobu 10 let ode dne, kdy dotyčná osoba přestane být členem asociace - zejména za účelem obnovení údajů o členství v ČAUF, pokud se člen rozhodne do ČAUF znovu vstoupit. Osobní údaje jsou současně předávány zastřešující organizaci České asociaci létajícího disku, která je zpracovává na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 o podpoře sportu, a příslušným orgánům státní správy, zejména Národní sportovní agentuře prostřednictvím Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jméno a příjmení mohou být využity aplikací pro evidenci výsledků ČAUF Catcher.

Osoba, která odmítne poskytnout výše zmíněné osobní údaje, se nemůže stát členem České asociace ultimate frisbee a tudíž ani hrát na žádném soutěžním ČAUF turnaji.

Zasílání newsletterů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání emailových newsletterů České asociace ultimate frisbee, z.s.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas udělený při přihlášení k odběru newsletterů. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu: e-mailová adresa, jméno, příjmení.

Doba zpracování osobních údajů: osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili, nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Osobní údaje v uvedeném rozsahu mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména společností Ecomail, s.r.o., IČO 027 62 943 se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 5.