Osobní údaje

Česká asociace ultimate sbírá tyto údaje svých členů: celé jméno, datum narození, rodné číslo (u cizinců určení místa, kde se v ČR převážně zdržují) a státní občanství.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace) a budou uchovávány ještě po dobu 10 let ode dne, kdy dotyčná osoba přestane být členem asociace - zejména za účelem obnovení údajů o členství v ČAU, pokud se člen rozhodne do ČAU znovu vstoupit. Osobní údaje jsou současně předávány zastřešující organizaci České asociaci létajícího disku, která je zpracovává na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 o podpoře sportu, a příslušným orgánům státní správy, zejména Národní sportovní agentuře prostřednictvím Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jméno a příjmení mohou být využity aplikací pro evidenci výsledků ČAU Catcher.

Osoba, která odmítne poskytnout výše zmíněné osobní údaje, se nemůže stát členem České asociace ultimate a tudíž ani hrát na žádném soutěžním ČAU turnaji.

Členové asociace mají ve vztahu ke zpracování osobních údajů zejména následující práva:

  • a) právo znát údaje, které o nich ČAU (prostřednictvím Evidence členů) vede,
  • b) právo na opravu, respektive doplnění osobních údajů,
  • c) právo na výmaz osobních údajů po ukončení členství formou anonymizace, ledaže má ve vztahu k těmto osobním údajům ČAU povinnost tyto po určitou dobu po zániku členství uchovávat podle závazného právního předpisu,
  • d) obrátit se na výkonnou radu ČAU s žádostí o nápravu, zjistí-li porušení Zákona o ochraně osobních údajů.